Ц
Ц
Ц
A
A
A+

головний спеціаліст сектору представництва в закордонних юрисдикційних органах Управління правового забезпечення центрального апарату АРМА

Ковбасюк Катерина Василівна, 044-290-08-60, Борисова Вікторія Костянтинівна, 044-290-08-61
k.kovbaciuk@arma.gov.ua, personal@arma.gov.ua

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Посадові обов'язки

 • Участь у забезпечення представництва прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах, пов’язаних з поверненням в Україну активів, які або джерело виникнення яких походять з юрисдикції України і мають ознаки протиправного походження (далі – Взаємодія із закордонними юрисдикційними органами).
 • Підготовка та подання до закордонних юрисдикційних органів необхідних процесуальних документів, укладення за погодженням з Міністерством юстиції України з юридичними та фізичними особами цивільно-правових угод щодо представництва інтересів України у закордонних юрисдикційних органах з питань, що належать до компетенції АРМА.
 • Підготовка пропозицій щодо висновків про діяльність або недоцільність витрат на оплату юридичних та інших послуг, пов’язаних із Взаємодією з закордонними юрисдикційними органами.
 • Розгляд в установленому порядку запитів та звернень народних депутатів України, звернень громадян, підприємств, установ і організацій, що надходять до АРМА, з питань, які належать до повноважень Сектору.
 • Підготовка проєктів листів із структурними підрозділами АРМА з відповідними українськими, закордонними та міжнародними органами, організаціями, установами, юридичними та фізичними особами, дипломатичними представництвами, а також із закордонними юрисдикційними органами з питань виявлення, розшуку, арешту, отримання інформації щодо активів/їх номінальних/кінцевих/бенефіціарних (реальних) власників, а також інших питань.
 • Здійснення в межах своєї компетенції юридичного аналізу проєктів міжнародно-правових договорів в частині положень, які стосуються взаємодії із закордонними юрисдикційними органами.
 • Розробка проєктів нормативно-правових актів, проведення юридичної експертизи таких актів з питань, що належать до компетенції Сектору.

Умови оплати праці

 • посадовий оклад – 14714 грн, відповідно до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»;
 • надбавка за вислугу років на державній службі у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
 • надбавка за ранг державного службовця, надбавки за інтенсивність праці та виконання особливо важливої роботи відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
 • інші виплати та премії у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу».

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду:

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 2-1, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

  Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

 

Інформація приймається через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС (career.gov.ua) до 17 год. 00 хв. 08 червня  2021 року

Додаткові (необов'язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

 

особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Місце, час та дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

Дата і час початку проведення тестування кандидатів

16 червня 2021 року початок о 10 год. 00 хв. Більш детальна інформація щодо проведення тестування  буде оприлюднена на офіційному сайті АРМА та сторінці АРМА у Facebook.

 

Місце або спосіб проведення тестування

Електронне тестування за фізичної присутності за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 73.

 

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Співбесіда за фізичної присутності за адресою: м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1.

Більш детальна інформація щодо проведення співбесіди буде оприлюднена на офіційному сайті АРМА та сторінці АРМА у Facebook.

 

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів).

Більш детальна інформація щодо проведення співбесіди буде оприлюднена на офіційному сайті АРМА та сторінці АРМА у Facebook.

Вимоги до компетентності

 1

Ефективність координації з іншими

 • здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням цифрових технологій;
 • уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;
 • здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль.

 2

 Аналітичні здібності
 • здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;
 • вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;
 • вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи;

 3

 Якісне виконання поставлених завдань
 • чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;
 • комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;
 • розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення.

 4

 Ведення ділових переговорів
 • уміння підготувати взаємовигідні варіанти співпраці/вирішення питання;
 • уміння визначати інтереси сторін, аналіз їх сильних та слабких позицій;
 • уміння побудови аргументації та контраргументації.

 

 

Кваліфікаційні вимоги

 1

 Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра за спеціальністю право або міжнародне право.

 2

 Досвід роботи  Не потребує.

 3

Володіння державною мовою   Вільне володіння державною мовою.

 

 

Професійні знання

 1

 Знання законодавства

Знання:

Конституції України

Закону України «Про державну службу»

Закону України «Про запобігання корупції» та інше законодавство

 2

Знання законодавства у сфері

Знання:

Бюджетного кодексу України

Податкового кодексу України

Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»

Закону України «Про Кабінет Міністрів України»

Закону України «Про центральні органи виконавчої влади»

Закону України «Про адміністративні послуги»

Закону України «Про місцеві державні адміністрації»

Закону України «Про звернення громадян»

Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»

Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»

Закону України «Про міжнародне приватне право»

Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів,  затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 613

Віденська Конвенція про право міжнародних договорів

Конвенції про права осіб з інвалідністю

Основні акти, що регулюють міжнародне співробітництво у сфері запобігання корупції (Конвенція ООН проти корупції, Цивільна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією, Кримінальна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією, Додатковий протокол до Кримінальної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією, Статут Групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO) Багатостороння угода (не СНД), Статут від 05.05.1998, Угода про створення групи держав по боротьбі з корупцією (GREKO), Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом 1990 року.

Основні акти, що регулюють надання міжнародної правової допомоги (Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року, а також Додатковий протокол 1978 р. та Другий додатковий протокол 2001 р. до цієї Конвенції; Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 р. (Мінська конвенція) та Протокол до конвенції 1997 р.).

 3

Знання системи представництва в закордонних юрисдикційних органах

 • рівень Upper Intermediate володіння англійською мовою та\або однією з мов Ради Європи;
 • знання правил ділового етикету, протоколу, охорони праці та пожежної безпеки;
 • проведення переговорів із іноземними контрагентами та юридичними радниками;
 • виступ з доповідями, організації та проведення тематичних семінарів;
 • представництва в судових органах України всіх рівнів;
 • представництва в міжнародних юрисдикційних органах;
 • підготовки і допиту свідків, перехресного допиту, підготовки та використання презентацій та інших демонстративних матеріалів, навики судових промов;
 • роботи з письмовими доказами (аналіз, відбір, перевірка на наявність конференційної інформації та такої, що не підлягає передачі іншій стороні);
 • підготовка юридичних висновків та меморандумів, юридичних резюме справ, процесуальних документів.