Ц
Ц
Ц
A
A
A+

Кваліфікаційні критерії відбору осіб, які можуть здiйснювати управління активами

 

Перелік кваліфікаційних критеріїв для відбору управителів активами:

 

Інформація підтверджується копіями (роздруківками) оборотно-сальдових відомостей за відповідними рахунками бухгалтерського обліку, договорів оренди майна, актів прийому-передачі тощо.
ДОВІДКОВО: Учасник має підтвердити наявність у нього як виробничої бази (обладнання, інструменти, інвентар, транспортні засоби тощо), так і майна загальногосподарського користування (офісне приміщення, в якому розміщуються працівники, комп’ютерна та оргтехніка, засоби зв’язку, програмне забезпечення тощо). Учасник може не мати власної матеріально-технічної бази, а натомість довгостроково орендувати відповідне майно чи співпрацювати за договорами з іншими підприємствами, які мають відповідну матеріально-технічну базу, необхідну для виконання договору управління активами.
Інформація підтверджується довідкою:
- про загальну кількість працівників Учасника, які перебувають у штаті та/або працюють за цивільно-правовими угодами із зазначенням кількості таких працівників;
- наявність працівників з вищою або іншою спеціальною чи професійно- технічною освітою; які закінчили професійні курси з управління підприємством (менеджменту); які виконують функції керівників підприємств, членів виконавчих органів, головних інженерів, операторів, бухгалтерів та/або іншим чином забезпечують діяльність з управління майном та активами;
Копіями резюме, дипломів, сертифікатів та інших документів, що підтверджують кваліфікацію спеціалістів, зазначених у Довідці.
Інформація підтверджується:
- довідкою про відсутність/наявність заборгованості зі сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів (сума заборгованості у разі наявності);
- фінансовою звітністю форми «Баланс» і форми звіту про доходи, що встановлений законодавством за останній звітний рік (для Учасника- нерезидента);
- фінансовою звітністю форми 1 «Баланс» («Звіт про фінансовий стан»), форми 2 «Звіт про фінансові результати» («Звіт про сукупний дохід»), форми 3 «Звіт про рух грошових коштів», форми 4 «Звіт про власний капітал» і примітки до фінансової звітності або «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» за останній звітний рік (для Учасника- резидента).
- проміжною бухгалтерською (фінансовою) звітністю за останній завершений звітний період між останньою річною звітною датою та відповідною датою.
ДОВІДКОВО: Якщо після закінчення останнього завершеного звітного періоду та відповідною датою минуло більше місяця, то зазначена звітність юридичних осіб - резидентів повинна також бути доповнена балансом і звітом про фінансові результати, складеними на останній календарний день місяця, який передує відповідній даті.
Інформація підтверджується письмовим запевненням Учасника.
Інформація підтверджується письмовим запевненням Учасника.