Ц
Ц
Ц
A
A
A+

Положення про Громадську раду

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              СХВАЛЕНО

Рішенням Громадської ради при Національному агентстві

України з питань виявлення, розшуку та управління активами,

одержаними від корупційних та інших злочинів

від 12 грудня 2017 р. № 1/1-17

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного агентства України з питань 

виявлення, розшуку та управління активами, 

одержаними від корупційних та інших злочинів

від 15 грудня 2017 р. № 235

 

Наказ Національного агентства України з питань 

виявлення, розшуку та управління активами, 

одержаними від корупційних та інших злочинів

від 13 травня 2019 р. № 208

"Про внесення змін до Положення про Громадську раду

при Національному агентстві України з питань

виявлення, розшуку та управління активами,

одержаними від корупційних та інших злочинів"

 

 

                                                                                                                                                                  

ПОЛОЖЕННЯ

про Громадську раду при Національному агентстві України

з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

 

Розділ І. Загальні положення

 

1.1. Громадська рада утворюється відповідно до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» і є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним  для  сприяння участі громадськості у формуванні  та реалізації державної політики та громадського контролю за діяльністю Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – Національне агентство).

1.2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, зокрема, Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі – Закон), постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 року № 86 «Про затвердження Порядку організації та проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, прийнятими відповідно до них іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

1.3. Це Положення про Громадську раду застосовуються в частині, що не суперечить Закону та іншим нормативно-правовим актам.

1.4. Громадська рада здійснює свою діяльність на засадах верховенства права, законності та гласності, добросовісності, безсторонності, неупередженості, вільного волевиявлення та рівноправності членів, колегіальності прийняття рішень, прозорості та відкритості для суспільства, політичної нейтральності та незалежності.

1.5. Члени Громадської ради беруть участь у її роботі на громадських засадах та поділяють такі цінності як гідність, справедливість, права людини, доброчесність і керуються ними у своїй діяльності.

1.6. Положення про Громадську раду розробляється Громадською радою та затверджується Національним агентством.

1.7. Положення про Громадську раду оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національного агентства протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

1.8. Розроблення та затвердження змін до Положення про Громадську раду здійснюється у тому ж порядку, що й розроблення та затвердження Положення про Громадську раду.

 

Розділ ІІ. Основні завдання Громадської ради

 

2.1. Основними завданнями Громадської ради є:

2.1.1. сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

2.1.2. здійснення громадського контролю за діяльністю Національного агентства;

2.1.3. сприяння взаємодії Національного агентства з громадськими об'єднаннями, міжнародними організаціями, іншими інститутами громадянського суспільства у сфері діяльності Національного агентства;

2.1.4. сприяння врахуванню Національним агентством громадської думки під час формування та  реалізації  державної  політики у сфері діяльності Національного агентства.

 

Розділ ІІІ. Повноваження Громадської ради

 

3.1. Строк повноважень Громадської Ради становить 2 роки.

3.2. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

3.2.1 заслуховує інформацію про діяльність, виконання планів і завдань Національного агентства;

3.2.2. розглядає звіти Національного агентства, затверджує свій висновок щодо них;

3.2.3. здійснює громадський контроль за витрачанням коштів Державного бюджету України, головним розпорядником яких є Національне агентство;

3.2.4. проводить експертизу проектів нормативно-правових актів Національного агентства та надає висновки за результатами експертизи проектів нормативно-правових актів Національного агентства;

3.2.5. делегує для участі в засіданнях міжвідомчої комісії з питань реалізації активів двох представників;

3.2.6. делегує для участі в засіданнях конкурсної комісії на заміщення вакантних посад державних службовців у Національному агентстві двох представників;

3.2.7 подає Національному агентству обов'язкові для розгляду пропозиції з питань, щодо яких Національне агентство проводить консультації з громадськістю, а також щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи Національного агентства;

3.2.8. готує та подає Національному агентству пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення  консультацій, не передбачених таким планом;

3.2.9. готує та подає Національному агентству пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

3.2.10. проводить відповідно до законодавства громадську експертизу діяльності Національного агентства та громадську антикорупційну експертизу нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, які розробляє Національне агентство та стосується його діяльності;

3.2.11. здійснює громадський контроль за врахуванням Національним агентством пропозицій та зауважень громадськості, забезпечення ним прозорості та відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка знаходиться у його володінні, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

3.2.12. інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті Національного агентства та в інший прийнятний спосіб;

3.2.13. збирає, узагальнює та подає Національному агентству інформацію про пропозиції інститутів громадянського суспільства щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

3.2.14. подає Національному агентству обов'язкові для розгляду пропозиції та зауваження з питань щодо витрачання коштів Державного бюджету України, головним розпорядником яких є Національне агентство;

3.2.15. бере через делегованих представників участь у засіданнях конкурсної комісії на заміщення вакантних посад державних службовців у Національному агентстві, сприяє встановленню відповідності кандидата на посаду професійним критеріям для цілей кваліфікаційного оцінювання шляхом надання інформації про них або висновків про невідповідність кандидата на посаду державного службовця у Національному агентстві цим критеріям. У разі, якщо після ухвалення рішення про призначення на посаду державного службовця або іншого працівника Національного агентства щодо них стане відомою інша важлива інформація, Громадська рада може прийняти рішення про надання такої інформації Національному агентству;

3.2.16. бере через делегованих представників участь у засіданнях міжвідомчої комісії з питань реалізації активів при Національному агентстві та сприяє завданням Комісії при розгляді та вирішенні питань стосовно погодження рішень Національного агентства про передачу для реалізації активів вартістю понад 10 тисяч розмірів мінімальних заробітних плат;

3.2.17. організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі;

3.2.18. обговорює із залученням представників громадських об'єднань, засобів масової інформації, громадян України питання забезпечення відкритості та прозорості діяльності Національного агентства, запобігання спробам дискредитації Національного агентства та його працівників, Громадської ради та ії членів, виробляє рекомендації з цих питань;

3.2.19. висловлює в установленому порядку свою позицію щодо фактів порушень законів, прав і свобод людини і громадянина працівниками Національного агентства;

3.2.20. готує та оприлюднює щорічний Звіт про свою діяльність.

3.3. У процесі виконання покладених на неї завдань Громадська рада має право:

3.3.1 утворювати постійні та тимчасові робочі органи (секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);

3.3.2. залучати до роботи Громадської ради працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних інститутів громадянського суспільства, експертних і наукових підприємств, установ та організацій, а також окремих фахівців (за згодою);

3.3.3. взаємодіяти з громадськими об'єднаннями, в тому числі міжнародними організаціями, підприємствами, установами, а також окремими фахівцями, засобами масової інформації, іншими інститутами громадянського суспільства;

3.3.4. організовувати і проводити конференції, семінари, практикуми, «круглі столи» та інші заходи, у т. ч. міжнародні;

3.3.5. отримувати документи та інформацію, що стосуються діяльності Національного агентства із дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних та забезпеченням таємниці, що охороняється законом;

3.3.6. отримувати в установленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Громадської ради;

3.3.7. отримувати від Національного агентства проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю, у триденний строк після початку таких консультацій;

3.3.8. отримувати від Національного агентства проекти нормативно-правових актів, що підлягають проведенню експертизи з наданням Громадською радою висновку за результатами її проведення, у триденний строк після завершення підготовки такого проекту;

3.3.9. створювати і використовувати свій Інтернет-сайт, затверджувати та використовувати Регламент Громадської ради, емблему, бланк з найменуванням Громадської ради, посвідчення, нагрудний знак члена Громадської ради тощо.

 

Розділ IV. Формування Громадської ради

 

4.1. Персональний склад Громадської ради затверджується Головою Національного агентства з дев’яти осіб на підставі результатів конкурсу. Члени Громадської ради при Національному агентстві повинні відповідати критеріям, встановленим пунктами 1 - 3, 7 частини третьої статті 3 Закону.

4.2. Порядок організації та проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві визначається Кабінетом Міністрів України.

4.3. Конкурс із формування персонального складу Громадської ради при Національному агентстві здійснюється шляхом відкритого рейтингового інтернет-голосування громадян, які проживають на території України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

4.4. Засідання конкурсної комісії відкриті для представників засобів масової інформації та журналістів.

4.5. Національне агентство (Голова Національного агентства) на підставі результатів  рейтингового інтернет-голосування затверджує склад Громадської ради і оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб на наступний день з моменту затвердження.

 

Розділ V. Повноваження членів Громадської ради та порядок припинення членства

 

5.1. Членство в Громадській раді є індивідуальним.

5.2. Члени Громадської ради мають право:

5.2.1. доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщене Національне агентство;

5.2.2 доступу до всієї вхідної кореспонденції, а також вихідної кореспонденції Громадської ради;

5.2.3. в установленому порядку збирати, одержувати, перевіряти, аналізувати використовувати, поширювати, зберігати документи та інформацію, що стосується  витрачання коштів Державного бюджету України, головним розпорядником яких є Національне агентство;

5.2.4. в установленому порядку збирати, одержувати, перевіряти, аналізувати, використовувати, поширювати, зберігати документи та інформацію, що стосуються діяльності Національного агентства щодо роботи міжвідомчої комісії з питань реалізації активів та конкурсної комісії на заміщення вакантних посад державних службовців у Національному агентстві із дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних та забезпеченням таємниці, що охороняється законом;

5.2.5. застосовувати технічні засоби, у тому числі для копіювання документів що стосуються діяльності Національного агентства із дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних та забезпеченням таємниці, що охороняється законом;

5.2.6. брати участь в роботі Громадської ради;

5.2.7. обирати і бути обраними до керівних, робочих і тимчасових органів Громадської ради;

5.2.8. пропонувати проекти рішень або висновків Громадської ради.

5.3. Членство в Громадській раді припиняється достроково на підставі рішення Громадської ради у разі:

5.3.1. систематичної відсутності члена Громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази поспіль);

5.3.2. неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров'я, визнання його у судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним, смерті члена Громадської ради;

5.3.3. подання членом Громадської ради відповідної заяви (в тому числі через обрання члена Громадської ради Президентом України, народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад або призначення на посаду в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим, органі місцевого самоврядування);

5.3.4. набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена Громадської ради;

5.3.5. реорганізації або ліквідації Національного агентства.

5.3.6. прийняття рішення про припинення діяльності Громадської ради на засіданні Громадської ради.

5.4. У разі дострокового припинення повноважень члена Громадської ради проводиться конкурс для обрання члена Громадської ради замість того, повноваження якого достроково припинені. Такий член Громадської ради обирається на строк, що залишається до закінчення строку повноважень Громадської ради.

Конкурс з обрання нового члена Громадської ради замість того, повноваження якого припинено, проводиться за процедурою та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.

 

Розділ VI. Організація діяльності Громадської ради

 

6.1. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, які проводяться за потребою, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою Голови Громадської ради, керівника Національного агентства або однієї третини загального складу її членів.

Засідання Громадської ради можуть проводитися у режимі он-лайн конференції, що дозволяє чути та бачити членів Громадської ради одночасно.

6.2. Чергові засідання Громадської ради скликаються головою Громадської ради, а у разі його відсутності виконуючим обов’язки голови Громадської ради. З цією метою голова Громадської ради узгоджує з уповноваженим представником Національного агентства дату, час і місце проведення засідання Громадської ради, формує проект порядку денного.

Голова Громадської ради (особа, що виконує його обов’язки) інформує членів Громадської ради про дату, час, місце проведення та доводить до відома проект порядку денного засідання шляхом надсилання відповідного повідомлення електронною поштою або в інший прийнятний спосіб не пізніше ніж за 5 календарних днів до дати проведення засідання. Повідомлення про проведення засідання Громадської ради розміщується на офіційному веб-сайті Національного агентства.

6.3. Засідання Громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше як половина її членів. Перед початком засідання Громадської ради секретар (секретаріат) Громадської ради організовує проведення письмової реєстрації учасників.

У разі проведення засідання Громадської ради у режимі он-лайн конференції, Голова Громадської ради зобов’язаний забезпечити:

відео та звуко фіксацію такого засідання;

ідентифікацію та реєстрацію членів Громадської ради;

ведення протоколу, фіксацію прийняття та оформлення рішень Громадської ради згідно з цим Положенням;

передачу записів таких засідань на зберігання відповідальному структурному підрозділу центрального апарату АРМА, що забезпечує взаємодію з Громадською радою.

6.4. Засідання Громадської ради проводяться відкрито. На запрошення голови або не менше ніж трьох членів Громадської ради у засіданнях Громадської ради можуть брати участь інші особи, які не є членами Громадської ради. Представники Національного агентства беруть участь у всіх засіданнях Громадської ради без спеціального запрошення. Інші особи можуть бути присутні на засіданнях Громадської ради відповідно до чинного законодавства.

6.6. Голова Національного агентства та/або його заступник можуть брати участь у засіданнях Громадської ради з правом дорадчого голосу.

6.6. Основними засадами діяльності Громадської ради є проведення її засідань гласно з можливістю фіксування технічними засобами, а також відкритої трансляції засідання.

6.7. Рішення Громадської ради ухвалюються колегіально відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. Підрахунок голосів при голосуванні здійснюється секретарем Громадської ради (секретаріатом), якщо не прийнято іншого рішення Громадської ради перед початком голосування. Рішення Громадської ради приймається відповідно до Регламенту Громадської ради і оформлюється письмово.

6.8. Рішення Громадської ради мають для Національного агентства рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду Національним агентством.

6.9. Рішення Національного агентства, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, негайно після його прийняття доводиться до відома членів Громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Національного агентства та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення.

6.10. На засіданні Громадської ради, яке проводиться за участю представників Національного агентства у січні кожного року, обговорюється Звіт про виконання Плану її роботи за минулий рік.

6.11. Річний План роботи Громадської ради та Звіт про його виконання оприлюднюються на офіційному веб-сайті Національного агентства та в інший прийнятний спосіб.

6.12. Склад Громадської ради, протоколи засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також інші відомості про діяльність Громадської ради розміщуються на офіційному веб-сайті Національного агентства у рубриці «Громадська рада».

6.13. Громадську раду очолює Голова Громадської ради, який обирається її членами з числа членів Громадської ради на її засіданні шляхом рейтингового голосування строком на один рік.

Одна і та сама особа не може бути Головою Громадської ради більше ніж два строки підряд. Одна і та сама особа не може очолювати одночасно більш як одну громадську раду, утворену відповідно до вимог Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у м. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. № 996.

6.14. Голова Громадської ради може мати заступників, які обираються її членами з числа членів Громадської ради на її засіданні шляхом рейтингового голосування строком на один рік. Одна й та сама особа не може бути заступником Голови Громадської ради більше ніж два строки підряд.

6.15. Повноваження Голови Громадської ради і заступника Голови Громадської ради припиняються за рішенням Громадської ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у Громадській раді, а також у разі висловлення йому недовіри Громадською радою.

6.16 Чергові вибори Голови Громадської ради проводяться після обговорення на засіданні Громадської ради Звіту про виконання Плану роботи Громадської ради за минулий рік та схвалення підготовленого нею Плану роботи на поточний рік.

6.17. У разі припинення повноважень Голови Громадської ради до обрання нового Голови Громадської ради його обов’язки виконує визначений рішенням Громадської ради заступник Голови Громадської ради, а у разі відсутності заступника Голови Громадської ради - визначений рішенням Громадської ради член Громадської ради.

6.18. Голова Громадської ради:

6.18.1. організовує підготовку Плану роботи Громадської ради на поточний рік та Звіту про виконання Плану роботи Громадської ради за минулий рік;

6.18.2. організовує діяльність Громадської ради та виконання Плану роботи Громадської ради на поточний рік;

6.18.3. організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх проведення;

6.18.4. підписує документи від імені Громадської ради;

6.18.5. представляє Громадську раду у відносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

6.18.6. може брати участь у засіданнях колегії Національного агентства.

 

Розділ VII. Забезпечення діяльності Громадської ради

 

7.1. Забезпечення Громадської ради мебльованим приміщенням, засобами зв'язку, інформацією щодо роботи Національного агентства, створення належних умов для роботи Громадської ради та проведення її засідань здійснює Національне агентство.

7.2. За заявою Громадської ради Голова Національного агентства може покласти здійснення функцій секретаря Громадської ради на представника Національного агентства.

7.3. Громадська рада розташовується за місцезнаходженням Національного агентства.

 

Розділ VIІI. Припинення діяльності Громадської ради

 

8.1. Діяльність Громадської ради припиняється по завершенні строку її повноважень.

8.2. Дострокове припинення діяльності Громадської ради здійснюється у разі:

8.2.1. не проведення засідання Громадської ради протягом двох кварталів поспіль;

8.2.2. невиконання Громадською радою без поважних причин більшості заходів, передбачених річним планом її роботи;

8.2.3. прийняття відповідного рішення на засіданні Громадської ради;

8.2.4. реорганізації або ліквідації Національного агентства.