Ц
Ц
Ц
A
A
A+

головний спеціаліст третього відділу Управління менеджменту активів ЦА АРМА, що обіймає особа, з якою укладено контракт про проходження державної служби на період дії карантину (посада 1)

Ковбасюк Катерина Василівна, 044-290-08-60, Борисова Вікторія Костянтинівна, 044-290-08-61
k.kovbaciuk@arma.gov.ua, personal@arma.gov.ua

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Посадові обов'язки

1) Взаємодіє з органами щодо виконання згоди власника актів на передачу в управління АРМА арештованих актів або виконання ухвали слідчого судді або суду про передачу в управління АРМА арештованих актів, здійснення заходів, пов'язаних з фактичним прийняттям за зверненням прокурора в управління активів.

2) Здійснює заходи щодо приймання-передавання актів (за актами приймання-передавання) переданих АРМА від прокуратури, а також здійснення передачі активу управителеві.

3) Здійснює заходи пов'язаних з управлінням активами, переданими АРМА в управління, у тому числі: збирання, перевірка та аналіз документів пов'язаних з активом, організація заходів щодо здійснення суб'єктом оціночної діяльності оцінки активів, здійснення заходів з реєстрації виникнення у АРМА повноважень з управління активів, які чи права на які та/або їх обтяження підлягають державній реєстрації.

4) Готує пропозиції щодо можливості визначення шляху управління активом переданих в управління АРМА.

5) Готує пропозиції щодо можливості визначення належності або неналежності активу, переданого АРМА в управління, до видів майна, визначених Примірним переліком майна, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або витрати із забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майна у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, що підлягає реалізації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 685.

6) Взаємодіє з потенційними управителями активів, у тому числі: проведення переговорів в межах завдань та напрямку діяльності Відділу, зокрема по укладенню відповідних договорів управління.

7) Взаємодіє з юридичними особами, які здійснюють реалізацію арештованих активів на прилюдних торгах (аукціонах) або електронних торгах та передачі активу на реалізацію таким особам за актом приймання-передачі, а також підготовка пропозицій щодо розподілу активу (активів) на лоти, формування заявки юридичній особі-реалізатору на реалізацію активу від імені АРМА.

8) Реагує у разі встановлення фактів неналежного управління активами або спроб відчуження активів управителем та інформування начальника Відділу, а також здійснення заходів щодо зміни управителя відповідних активів за дорученням начальника Відділу або начальником Управління.

9) Готує проєкти запитів на отримання інформації від структурних підрозділів АРМА, роз'яснень, матеріалів, методичної та консультативної допомоги слідчим, детективам, прокурорам, слідчим суддям, суду з питань, пов'язаних з передачею в управління активів АРМА, відповідей на звернення, запити на публічну інформацію, запити від громадян, юридичних осіб, народних депутатів України, державних органів та органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань з питань, що належать до компетенції Відділу.

Умови оплати праці

 • посадовий оклад – 14 714 грн, відповідно до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»;
 • надбавка за вислугу років на державній службі у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
 • надбавка за ранг державного службовця, надбавки за інтенсивність праці та виконання особливо важливої роботи відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
 • інші виплати та премії у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу».

 

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 2-1, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

 

Інформація приймається через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС (career.gov.ua) до 17 год. 00 хв. 08 червня 2021 року

Додаткові (необов'язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

 

особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Місце, час та дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

Дата і час початку проведення тестування кандидатів

16 червня 2021 року початок о 10 год. 00 хв. Більш детальна інформація щодо проведення тестування  буде оприлюднена на офіційному сайті АРМА та сторінці АРМА у Facebook.

 

Місце або спосіб проведення тестування

Електронне тестування за фізичної присутності за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 73.

 

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Співбесіда за фізичної присутності за адресою: м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1.

Більш детальна інформація щодо проведення співбесіди буде оприлюднена на офіційному сайті АРМА та сторінці АРМА у Facebook.

 

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів).

Більш детальна інформація щодо проведення співбесіди буде оприлюднена на офіційному сайті АРМА та сторінці АРМА у Facebook.

Вимоги до компетентності

 1

Ефективність координації з іншими

 • здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням цифрових технологій;
 • уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;
 • здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль.

 2

 Аналітичні здібності
 • здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;
 • вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;
 • вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи;

 3

 Якісне виконання поставлених завдань
 • чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;
 • комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;
 • розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

 4

 Уважність до деталей
 • здатний помічати окремі елементи та акцентувати увагу на деталях у своїй роботі;
 • здатний враховувати деталі при прийнятті рішень.

 

 

Кваліфікаційні вимоги

 1

 Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра, за спеціальністю право, та/або економіка та/або фінанси, банківська справа.

 2

 Досвід роботи  Не потребує.

 3

Володіння державною мовою   Вільне володіння державною мовою.

 

 

Професійні знання

 1

 Знання законодавства

Знання:

Конституції України

Закону України «Про державну службу»

Закону України «Про запобігання корупції» та інше законодавство

 2

 Знання законодавства у сфері

Знання:

Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»

Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»

Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»

Закону України «Про банки та банківську діяльність»

Закону України «Про акціонерні товариства»

Закону України «Про публічні закупівлі»

Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»

Закону України «Про виконавче провадження»

Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»

Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 613

Порядок реалізації арештованих активів на електронних торгах, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 № 719

Примірний перелік майна, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або витрати на забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майна у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, що підлягає реалізації, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2017  № 685

 3

Знання системи менеджменту активів

 • знання роботи з реєстрами, базами даних, в тому числі, з відкритими джерелами інформації;
 • знання роботи з юридичними та фінансовими документами, знання комплексної перевірки таких документів;
 • знання загальних засад фінансового та податкового обліку; фінансового аналізу та економічної вартості активів;
 • обізнаність щодо процедур управління майном на підставі договору управління;
 • практичні знання роботи з проблемними активами (майном, щодо якого існують обтяження правового та/або фактичного характеру), зокрема щодо аналізу формування ринкової вартості таких активів, розрахунку доходів від їх використання чи продажу;
 • практичні знання роботи в консалтингових або аудиторських компаніях (огляд ринків, фінансовий аналіз діяльності підприємств та відповідних показників ефективності, аналіз прогнозованого грошового потоку від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємств), інвестиційних компаніях; компаніях, що спеціалізуються на управлінні різними видами активів.