Ц
Ц
Ц
A
A
A+

головний спеціаліст відділу договірної роботи Управління правового забезпечення центрального апарату АРМА, що обіймає особа, з якою укладено контракт про проходження державної служби на період дії карантину

Ковбасюк Катерина Василівна, 044-290-08-60
k.kovbaciuk@arma.gov.ua

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Посадові обов'язки

1) Здійснює облік договорів про закупівлю та їх зберігання.

2) Здійснює заходи, спрямовані на виконання договірних зобов’язань.

3) Здійснює облік і зберігання копій судових рішень, пов’язаних з питаннями управління активами.

4) Аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності АРМА, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи із відшкодування збитків.

5) 3а дорученням начальника Управління розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України, звернення державних органів та органів місцевого самоврядування, адвокатські запити, запити на публічну інформацію, звернення громадських об’єднань.

6) Проводить правову оцінку проєктів договорів управління активами (майном), купівлі-продажу активів (майна), та проєктів додаткових договорів до таких договорів щодо відповідності вимогам законодавства положень

7) Роз'яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції Відділу.

8) Бере участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів та інших документів з питань договірної роботи, та змін до них, перегляді таких актів та документів з метою приведення їх у відповідність із законодавством.

Умови оплати праці

  • посадовий оклад – 14714 грн, відповідно до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»;
  • надбавка за вислугу років на державній службі у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
  • надбавка за ранг державного службовця, надбавки за інтенсивність праці та виконання особливо важливої роботи відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
  • інші виплати та премії у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2;

2) резюме за формою згідно з додатком 2-1, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

 

Інформація приймається через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС (career.gov.ua) до 17 год. 00 хв. 29 березня 2021 року.

Додаткові (необов'язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

 

особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Місце, час та дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

Дата і час початку проведення тестування кандидатів:

06 квітня 2021 року початок о 10 год. 00 хв. Більш детальна інформація щодо проведення тестування буде оприлюднена на офіційному сайті АРМА та сторінці АРМА у Facebook.

 

Місце або спосіб проведення тестування:

Електронне тестування за фізичної присутності за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців,73.

 

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно):

Cпівбесіда за фізичної присутності за адресою: м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1.

Більш детальна інформація щодо проведення співбесіди буде оприлюднена на офіційному сайті АРМА та сторінці АРМА у Facebook.

 

Вимоги до компетентності

 1

Ефективність координації з іншими

- здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням цифрових технологій;

- уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;

- здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль.

 2

 Аналітичні здібності

- здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

- вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи; 

 3

 Якісне виконання поставлених завдань

- чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;

- комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;

- розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

 4

 Уважність до деталей

- здатний помічати окремі елементи та акцентувати увагу на деталях у своїй роботі;

- здатний враховувати деталі при прийнятті рішень.

 

 

Кваліфікаційні вимоги

 1

 Освіта

 Вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра за спеціальністю право.

 2

 Досвід роботи  Не потребує.

 3

Володіння державною мовою   Вільне володіння державною мовою.

 

 

Професійні знання

 1

 Знання законодавства

Знання:

Конституції України

Закону України «Про державну службу»

Закону України «Про запобігання корупції» та інше законодавство

 2

 Знання законодавства у сфері Знання:

Цивільного кодексу України

Кримінально-процесуального кодексу України

Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»

Закону України «Про центральні органи виконавчої влади»

Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Закону України «Про інформацію»

Закону України «Про статус народного депутата України»

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

Закону України «Про звернення громадян»

Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 613

 3

Знання системи договірної роботи і

надходжень звернень та запитів

- практичні знання із підготовки відповідей на звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України, звернення державних органів та органів місцевого самоврядування, адвокатські запити, запити на публічну інформацію, звернення громадських об’єднань;

- проведення правової оцінки проєктів договорів управління активами (майном), купівлі-продажу активів (майна), та проєктів додаткових договорів до таких договорів щодо відповідності вимогам законодавства положень, викладених у них, наявності усіх істотних умов, які є необхідними для договорів даного виду;

- підготовка проекту договору управління активами (майном) із урахуванням виду активу.