Ц
Ц
Ц
A
A
A+

головний спеціаліст Відділу моніторингу ефективності менеджменту активів ЦА АРМА, що обіймає особа, з якою укладено контракт про проходження державної служби на період дії карантину

Ковбасюк Катерина Василівна, 044-290-08-60, Борисова Вікторія Костянтинівна, 044-290-08-61
k.kovbaciuk@arma.gov.ua, personal@arma.gov.ua

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Посадові обов'язки

 • Здійснення заходів контролю за ефективністю управління активами, на які покладено арешт у кримінальному провадженні та щодо яких укладено договір про управління активами у формі камеральної та/або виїзної перевірки.
 • Опрацювання звітності, документів та інформації, що подаються управителем до АРМА, а також відомостей, одержаних в результаті доступу до активу, в тому числі, огляду активу, на предмет виконання управителем умов Договору управління в частині ефективності управління активами.
 • Використання відомостей автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, доступ до яких має АРМА відповідно до закону в частині ефективності управління активами.
 • Обробка інформації, одержаної від державних органів, органів місцевого самоврядування, органів державного нагляду у сфері господарської діяльності, отриманої за запитом АРМА, на предмет виконання управителем умов Договору управління в частині ефективності управління активами.
 • Опрацювання матеріалів, складених органами держаного нагляду у сфері господарської діяльності протягом та за результатами такого нагляду, що стосується управління активом на предмет виконання управителем умов Договору управління в частині ефективності управління  активами.
 • Підготовка проектів наказів про здійснення перевірки.
 • Формування висновків та пропозицій під час складання довідки за результатами контролю, ознайомлення управителя з результатами його здійснення.
 • Інформування начальника Відділу про факти створення управителем перешкод для проведення виїзної перевірки, про встановлення за результатами здійснення контролю фактів неналежного управління активами або спроб відчуження активів управителем.
 • Невтручання у здійснення господарської діяльності управителя та нерозголошення комерційної та іншої охоронюваної законом таємниці, що стала відомою АРМА під час здійснення контролю.
 • Розгляд заперечень, пояснень та документів управителя щодо обставин, висновків та пропозицій, викладених у довідці та підготовка рекомендацій щодо можливості їх врахування під час прийняття рішення щодо подальшого управління активами.
 • Підготовка проектів відповідей за звернення громадян, державних органів та органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, запити на інформацію, звернення та запити народних депутатів України, адвокатські запити, що належать до компетенції Відділу.
 • Підготовка проектів доручень щодо залучення працівників міжрегіональних територіальних управлінь АРМА для сприяння здійсненню контролю.

Умови оплати праці

 • посадовий оклад – 14714 грн, відповідно до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»;
 • надбавка за вислугу років на державній службі у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
 • надбавка за ранг державного службовця, надбавки за інтенсивність праці та виконання особливо важливої роботи відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
 • інші виплати та премії у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу».

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду:

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 2-1, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

  Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

 

Інформація приймається через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС (career.gov.ua) до  17 год. 00 хв. 08 червня 2021 року

Додаткові (необов'язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

 

особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Місце, час та дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

Дата і час початку проведення тестування кандидатів

16 червня 2021 року початок о 10 год. 00 хв. Більш детальна інформація щодо проведення тестування  буде оприлюднена на офіційному сайті АРМА та сторінці АРМА у Facebook.

 

Місце або спосіб проведення тестування

Електронне тестування за фізичної присутності за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 73.

 

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Співбесіда за фізичної присутності за адресою: м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1.

Більш детальна інформація щодо проведення співбесіди буде оприлюднена на офіційному сайті АРМА та сторінці АРМА у Facebook.

 

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів).

Більш детальна інформація щодо проведення співбесіди буде оприлюднена на офіційному сайті АРМА та сторінці АРМА у Facebook.

Вимоги до компетентності

 1

Ефективність координації з іншими

 • здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням цифрових технологій;
 • уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;
 • здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль.

 2

 Аналітичні здібності
 • здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;
 • вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;
 • вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи;

 3

 Якісне виконання поставлених завдань
 • чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;
 • комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;
 • розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення.

 4

 Уважність до деталей
 • здатний помічати окремі елементи та акцентувати увагу на деталях у своїй роботі;
 • здатний враховувати деталі при прийнятті рішень.

 

 

Кваліфікаційні вимоги

 1

 Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра за спеціальністю право.

 2

 Досвід роботи  Не потребує.

 3

Володіння державною мовою   Вільне володіння державною мовою.

 

 

Професійні знання

 1

 Знання законодавства

Знання:

Конституції України

Закону України «Про державну службу»

Закону України «Про запобігання корупції» та інше законодавство

 2

Знання законодавства у сфері

Знання:

Кримінальний процесуальний кодекс України

Бюджетний кодекс України

Податковий кодекс України.

Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»

Закону України «Про центральні органи виконавчої влади»

Закону України «Про звернення громадян»

Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Закону України «Про інформацію»

 

Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, затверджене постановою КМУ від 11.07.2018 № 613

 Порядок здійснення контролю за ефективністю управління активами, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 351, наказ АРМА від 29.01.2021 № 41 «Про затвердження форм документів, що складаються під час здійснення контролю за ефективністю управління активами»

 3

Знання системи моніторингу ефективності менеджменту активів

 • знання щодо процесу проведення фінансового аналізу та аудиту;
 • знання здійснення перевірок суб’єктів господарювання та інших суб’єктів органами державної влади;
 • знання роботи з реєстрами, базами даних, в тому числі, з відкритими джерелами інформації;
 • знання роботи в банківській системі, аудиторських компаніях, інвестиційних компаніях, фінансових організаціях або інших підприємствах за напрямком фінансового менеджменту або аудиту.