Ц
Ц
Ц
A
A
A+

головний спеціаліст відділу нормопроектувальної роботи Управління правового забезпечення ЦА АРМА, що обіймає особа, з якою укладено контракт про проходження державної служби на період дії карантину

Ковбасюк Катерина Василівна, 044-290-08-60
k.kovbaciuk@arma.gov.ua

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Посадові обов'язки

1) внесення пропозицій начальнику Відділу щодо забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими;

2) інформування начальника Відділу про необхідність внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;

3) проведення юридичної експертизи проектів нормативно-правових актів, у тому числі тих, що підготовлені структурними підрозділами АРМА, за результатами якої підготовка проектів висновків за формою, що затверджена Мін’юстом;

4) проведення гендерно-правової експертизи проектів нормативно-правових актів, за результатами якої підготовки проектів висновків за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення гендерно-правової експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2018 р. № 997;

5) проведення антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів, за результатами якої підготовки проектів висновків за формою згідно з додатком до Порядку проведення органами виконавчої влади антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 61 «Питання проведення антидискримінаційної експертизи та громадської антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів»;

6) здійснення перевірки на відповідність законодавству проектів наказів АРМА з основної діяльності, підготовлених структурними підрозділами АРМА, підготовка проектів зауважень та пропозицій до їх тексту;

7) розгляд проектів нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади з питань, що належать до компетенції АРМА, підготовка проектів зауважень і пропозицій до них;

8) забезпечення підготовки довідкових матеріалів щодо проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції АРМА, та інформації про хід і результати їх опрацювання у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Кабінеті Міністрів України та Верховній Раді України;

9) внесення пропозицій начальнику Відділу щодо подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін’юстом.

Умови оплати праці

 • посадовий оклад – 14714 грн, відповідно до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»;
 • надбавка за вислугу років на державній службі у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
 • надбавка за ранг державного службовця, надбавки за інтенсивність праці та виконання особливо важливої роботи відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
 • інші виплати та премії у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання: 

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2;

2) резюме за формою згідно з додатком 2-1, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

 

Інформація приймається через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС (career.gov.ua) до 17 год. 00 хв. 29 березня 2021 року

Додаткові (необов'язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Місце, час та дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

Дата і час початку проведення тестування кандидатів:

06 квітня 2021 року початок о 10 год. 00 хв. Більш детальна інформація щодо проведення тестування буде оприлюднена на офіційному сайті АРМА та сторінці АРМА у Facebook.

 

Місце або спосіб проведення тестування:

Електронне тестування за фізичної присутності за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців,73.

 

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно):

Cпівбесіда за фізичної присутності за адресою: м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1.

Більш детальна інформація щодо проведення співбесіди буде оприлюднена на офіційному сайті АРМА та сторінці АРМА у Facebook.

 

Вимоги до компетентності

 1

Ефективність координації з іншими

 • здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами АРМА, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням цифрових технологій;
 • уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;
 • здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль.

 2

 Аналітичні здібності
 • здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;
 • вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;
 • вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи;

 3

 Якісне виконання поставлених завдань
 • чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;
 • комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;
 • розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

 4

 Уважність до деталей
 • помічати окремі елементи та акцентувати увагу на деталях у своїй роботі;
 • здатний враховувати деталі при прийнятті рішень.

 

 

Кваліфікаційні вимоги

 1

 Освіта

 Вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра за спеціальністю право.

 2

 Досвід роботи  Не потребує.

 3

Володіння державною мовою   Вільне володіння державною мовою.

 

 

Професійні знання

 1

 Знання законодавства

Знання:

Конституції України

Закону України «Про державну службу»

Закону України «Про запобігання корупції» та інше законодавство

 2

 Знання законодавства у сфері

Знання:

Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»

Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 № 731;

Правил підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 06.09.2005 № 870;

Регламенту Кабінету Міністрів України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України
від 18.07.2007 № 950 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2011 № 1156);

Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 613

Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до органів юстиції та проведення їх державної реєстрації, затверджений наказом Міністерства юстиції України 12.04.2005
№ 34/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.03.2020 № 1207/5) зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.04.2005 за № 381/10661.

 3

Знання системи нормопроектування

1) оперативний, ефективний аналіз і синтез інформації різного змісту з великої кількості джерел;

2) знання порядку (процесу) підготовки та подання на розгляд органів державної влади проектів нормативно-правових актів;

3) знання техніки нормопроектування, структури органів законодавчої, виконавчої влади, їх повноважень.