Ц
Ц
Ц
A
A
A+

головний спеціаліст відділу представництва в судах України Управління правового забезпечення ЦА АРМА, що обіймає особа, з якою укладено контракт про проходження державної служби на період дії карантину

Ковбасюк Катерина Василівна, 044-290-08-60
k.kovbaciuk@arma.gov.ua

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Посадові обов'язки

1)  забезпечення в установленому порядку здійснення представництва (самопредставництва) інтересів АРМА в судах України (претензійна та позовна робота; підготовка процесуальних документів; участь у судових засіданнях; своєчасне оскарження судових рішень, тощо) у справах щодо виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;

2)  участь у формуванні, погодженні правової позиції у справах щодо виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, з огляду на надані самостійними структурними підрозділами АРМА інформацію та документи, дії, рішення, бездіяльність та правочини яких оскаржуються;

3) забезпечення обліку судових справ (формування/ведення) та узагальнення результатів їх розгляду під час представництва (самопредставництва) інтересів АРМА в судах України у справах щодо виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;

4) забезпечення участі у розробленні проектів нормативно-правових актів та інших документів з питань здійснення представницьких повноважень у судових справах щодо виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та змін до них, перегляді таких актів та документів з метою приведення їх у відповідність із законодавством;

5) роз’яснення застосування законодавства, подання правових консультацій з питань, що належать до компетенції АРМА.

Умови оплати праці

 • посадовий оклад – 14714 грн, відповідно до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»;
 • надбавка за вислугу років на державній службі у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
 • надбавка за ранг державного службовця, надбавки за інтенсивність праці та виконання особливо важливої роботи відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
 • інші виплати та премії у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2;

2) резюме за формою згідно з додатком 2-1, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

 

Інформація приймається через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС (career.gov.ua) до 17 год. 00 хв. 29 березня 2021 року

Додаткові (необов'язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

 

особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Місце, час та дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

Дата і час початку проведення тестування кандидатів:

06 квітня 2021 року початок о 10 год. 00 хв. Більш детальна інформація щодо проведення тестування буде оприлюднена на офіційному сайті АРМА та сторінці АРМА у Facebook.

 

Місце або спосіб проведення тестування:

Електронне тестування за фізичної присутності за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців,73.

 

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно):

Cпівбесіда за фізичної присутності за адресою: м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1.

Більш детальна інформація щодо проведення співбесіди буде оприлюднена на офіційному сайті АРМА та сторінці АРМА у Facebook.

 

Вимоги до компетентності

 1

Ефективність координації з іншими

 • здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням цифрових технологій;
 • уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;

 2

 Аналітичні здібності
 • здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;
 • вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;
 • вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи;

 3

 Якісне виконання поставлених завдань
 • чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;
 • комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;
 • розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

 4

 Уважність до деталей
 • здатний помічати окремі елементи та акцентувати увагу на деталях у своїй роботі;
 • здатний враховувати деталі при прийнятті рішень.

 

 

Кваліфікаційні вимоги

 1

 Освіта

 Вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра за спеціальністю право.

 2

 Досвід роботи  Не потребує.

 3

Володіння державною мовою   Вільне володіння державною мовою.

 

 

Професійні знання

 1

 Знання законодавства

Знання:

Конституції України

Закону України «Про державну службу»

Закону України «Про запобігання корупції» та інше законодавство

 2

 Знання законодавства у сфері

Знання:

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод;

Цивільний кодекс України;

Цивільний процесуальний кодекс України;

Господарський кодекс України;

Господарський процесуальний кодекс України

Кодекс України про адміністративні правопорушення;

Кримінальний кодекс України;

Кримінальний процесуальний кодекс України;

Кодекс адміністративного судочинства України;

Кодекс законів про працю України;

Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»

Закону України «Про центральні органи виконавчої влади»

Закону України «Про судоустрій та статус суддів»

Закону України «Про Національну поліцію»,

Закону України «Про прокуратуру»,

Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду»

Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 613

Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 № 719

Порядку оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, затверджений наказом АРМА 15.02.2018 № 44

Положення про порядок винесення приписів, затверджене наказом АРМА 15.02.2018 № 43

 3

Знання системи здійснення представництва в судах України

 • узагальнення та аналіз практики застосування законодавства щодо виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
 • підготовка процесуальних документів у справах;
 • вміння ефективної взаємодії з державними органами та органами місцевого самоврядування;
 • супроводження справ у судах;
 • володіння знаннями щодо роз’яснення застосування норм законодавчих актів та застосовування їх вимог на практиці, а також знаннями інформаційно-аналітичної роботи;
 • знання техніки нормопроектування, прийоми та методи правового регулювання