Ц
Ц
Ц
A
A
A+

головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи ЦА АРМА, що обіймає особа, з якою укладено контракт про проходження державної служби на період дії карантину

Ковбасюк Катерина Василівна, 044-290-08-60, Борисова Вікторія Костянтинівна, 044-290-08-61
k.kovbaciuk@arma.gov.ua, personal@arma.gov.ua

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Посадові обов'язки

 • Здійснює заходи щодо виконання законів України, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.
 • Розробляє проекти нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.
 • Здійснює заходи щодо інформаційного, методологічного та методичного забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації.
 • Планує, розробляє та проводить заходи з мобілізаційної роботи та мобілізації, у тому числі з переведення АРМА на роботу в умовах особливого періоду, та здійснює контроль за їх виконанням.
 • Розробляє проекти мобілізаційних планів, довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки на підставі встановленого мобілізаційного завдання, забезпечує їх виконання.
 • Готує для відповідних державних органів інформацію, необхідну для планування, здійснення та фінансування заходів з мобілізаційної підготовки.
 • Здійснює заходи щодо ведення обліку, контролю військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних в апараті, в міжрегіональних територіальних органах АРМА.
 • Здійснює заходи щодо звітування та подання пропозиції стосовно бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації і на воєнний час.
 • Розробляє заходи щодо раціонального використання в особливий період матеріально-технічних, сировинних, фінансових ресурсів та виробничого потенціалу.
 • Готує щорічні доповіді про стан мобілізаційної готовності та про перебіг виконання довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки.
 • Здійснює заходи щодо підвищення кваліфікації особового складу з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації в порядку, встановленому законодавством.
 • Забезпечує дотримання режиму секретності та захисту інформації з обмеженим доступом під час здійснення заходів з мобілізаційної підготовки відповідно до законодавства.
 • Здійснює роботу з документами відповідно до законодавства.

Умови оплати праці

 • посадовий оклад – 14714 грн, відповідно до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»;
 • надбавка за вислугу років на державній службі у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
 • надбавка за ранг державного службовця, надбавки за інтенсивність праці та виконання особливо важливої роботи відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
 • інші виплати та премії у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу».

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду:

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 2-1, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

  Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

 

Інформація приймається через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС (career.gov.ua) до  17 год. 00 хв. 08 червня 2021 року

Додаткові (необов'язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

 

особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Місце, час та дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

Дата і час початку проведення тестування кандидатів

16 червня 2021 року початок о 10 год. 00 хв. Більш детальна інформація щодо проведення тестування  буде оприлюднена на офіційному сайті АРМА та сторінці АРМА у Facebook.

 

Місце або спосіб проведення тестування

Електронне тестування за фізичної присутності за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 73.

 

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Співбесіда за фізичної присутності за адресою: м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1.

Більш детальна інформація щодо проведення співбесіди буде оприлюднена на офіційному сайті АРМА та сторінці АРМА у Facebook.

 

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів).

Більш детальна інформація щодо проведення співбесіди буде оприлюднена на офіційному сайті АРМА та сторінці АРМА у Facebook.

Вимоги до компетентності

 1

Ефективність координації з іншими

 • здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням цифрових технологій;
 • уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;
 • здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль.

 2

 Аналітичні здібності
 • здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;
 • вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи

 3

Самоорганізація та самостійність в роботі
 • уміння самостійно організовувати свою діяльність та час, визначати пріоритетність виконання завдань, встановлювати черговість їх виконання;
 • здатність до самомотивації (самоуправління);
 • вміння самостійно приймати рішення і виконувати завдання у процесі професійної діяльності

 4

 Уважність до деталей
 • здатний помічати окремі елементи та акцентувати увагу на деталях у своїй роботі;
 • здатний враховувати деталі при прийнятті рішень.

 5

 Відповідальність
 • усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов'язків з дотриманням строків та встановлених процедур;
 • усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;
 • здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати.

 

 

Кваліфікаційні вимоги

 1

 Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра.

 2

 Досвід роботи  Не потребує.

 3

Володіння державною мовою   Вільне володіння державною мовою.

 

 

Професійні знання

 1

 Знання законодавства

Знання:

Конституції України

Закону України «Про державну службу»

Закону України «Про запобігання корупції» та інше законодавство

 2

 Знання законодавства у сфері

Знання:

Конвенції про права осіб з інвалідністю

Бюджетного кодексу України

Податкового кодексу України

Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»

Закону України «Про Кабінет Міністрів України»

Закону України «Про центральні органи виконавчої влади»

Закону України «Про адміністративні послуги»

Закону України «Про місцеві державні адміністрації»

Закону України «Про звернення громадян»

Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»

Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»

Закону України «Про державну таємницю»

Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»

Закону України «Про правовий режим воєнного стану»

Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану»

Закону України «Про оборону України»

Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»

Постанов Кабінету Міністрів України від 27.04.2006 № 587 «Про затвердження Типового положення про мобілізаційний підрозділ органу державної влади, іншого державного органу», 

від 07.12.2016 № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних»

Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, затверджене постановою КМУ від 11.07.2018 № 613.

 3

Знання системи мобілізаційної роботи

 • засади забезпечення регулювання мобілізаційної підготовки та мобілізації
 • інструменти планування та здійснення заходів мобілізаційної підготовки