Ц
Ц
Ц
A
A
A+

провідний спеціаліст першого відділу Управління виявлення та розшуку активів центрального апарату АРМА

Ковбасюк Катерина Василівна, 044-290-08-60
k.kovbaciuk@arma.gov.ua

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Посадові обов'язки

1) Виявлення та розшук активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні:

здійснює заходи з виконання звернень слідчого, детектива, прокурора, слідчого судді з питань виявлення, розшуку, а також органів досудового розслідування, прокуратури, суду щодо виявлення, розшуку активів, взаємодія із зазначеними органами з метою накладання арешту на такі активи та їх конфіскації;

здійснення заходів з виявлення, розшуку активів за зверненням слідчого, детектива, прокурора, суду, слідчого судді та повідомлення їх результатів суб’єктам звернень;

підготовка проєктів запитів до відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, банків та банківських установ;

здійснення аналізу статистичних даних, результатів досліджень, іншої інформації про виявлення та розшук активів.

2) Взаємодія з органами, що здійснюють досудове розслідування, органами прокуратури, суду, іншими суб’єктами звернень, державними органами, органами місцевого самоврядування:

підготовка проєктів угод (меморандумів) з правоохоронними органами та іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, угод про співпрацю, обмін інформацією з питань, пов’язаних з виявленням та розшуком активів;

участь у співробітництві з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями з питань, пов’язаних з виявленням та розшуком активів;

підготовка проєктів роз’яснень, надання в межах компетенції методичної та консультаційної допомоги слідчим, детективам, прокурорам та суддям з питань, пов’язаних з виявленням та розшуком активів;

розгляд та підготовка проєктів відповідей на запити та звернення народних депутатів України, звернення громадян і запити на інформацію, звернення державних органів, органів місцевого самоврядування, інших суб’єктів звернень в межах компетенції відділу.

3) Здійснення заходів щодо міжнародного співробітництва, у тому числі, на запити відповідного органу іноземної держави або компетентних органів, визначених законодавством України:

розгляд та виконання запитів щодо міжнародного співробітництва у сфері виявлення та розшуку активів відповідно до міжнародних договорів України або за принципом взаємності, в межах компетенції відділу;

підготовка проєктів запитів до відповідного органу іноземної держави електронним, факсимільним або іншим засобом зв’язку, якщо цього потребує відповідний орган іноземної держави.

4) ведення діловодства в Управлінні, здійснення контролю та ведення обліку контрольних документів, виконання яких покладено на Управління.

Умови оплати праці

 • посадовий оклад – 10510 грн, відповідно до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»;
 • надбавка за вислугу років на державній службі у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
 • надбавка за ранг державного службовця, надбавки за інтенсивність праці та виконання особливо важливої роботи відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
 • інші виплати та премії у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу».

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду:

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 2-1, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

4) копію Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови.

 

Державні службовці державного органу, в якому проводиться конкурс, які бажають взяти участь у конкурсі, подають лише заяву про участь у конкурсі.

 

Інформація приймається через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС (career.gov.ua) до 17 год. 00 хв. 07 жовтня 2021 року

Додаткові (необов'язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Місце, час та дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

Дата і час початку проведення тестування кандидатів

13 жовтня 2021 року початок о 10 год. 00 хв.

 

Місце або спосіб проведення тестування

Електронне тестування дистанційно.

 

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Співбесіда за фізичної присутності за адресою: м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1.

Більш детальна інформація щодо проведення співбесіди буде оприлюднена на офіційному сайті АРМА та сторінці АРМА у Facebook.

 

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів).

Більш детальна інформація щодо проведення співбесіди буде оприлюднена на офіційному сайті АРМА та сторінці АРМА у Facebook

Вимоги до компетентності

 1

Ефективність координації з іншими

 • здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням цифрових технологій;
 • уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;
 • здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль.

 2

 Аналітичні здібності
 • здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;
 • вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;
 • вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи;  

 3

 Якісне виконання поставлених завдань
 • чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;
 • комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;
 • розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

 4

 Уважність до деталей
 • здатний помічати окремі елементи та акцентувати увагу на деталях у своїй роботі;
 • здатний враховувати деталі при прийнятті рішень.

 

 

Кваліфікаційні вимоги

 1

 Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра, за спеціальністю право,  правоохоронна діяльність, фінанси, банківська справа та страхування, облік та оподаткування, економіка, міжнародна економіка

 2

 Досвід роботи  Не потребує

 3

Володіння державною мовою   Вільне володіння державною мовою

 

 

Професійні знання

 1

 Знання законодавства

Знання:

Конституції України

Закону України «Про державну службу»

Закону України «Про запобігання корупції» та інше законодавство

 2

 Знання законодавства у сфері

Знання:

Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»

Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»

Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»

Закону України «Про банки та банківську діяльність»

Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»

Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду»

Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 613

 3

Знання системи виявлення та розшуку активів

забезпечення виконання звернень органів досудового розслідування, прокуратури та судів щодо виявлення, розшуку активів