Ц
Ц
Ц
A
A
A+

завідувач Сектору представництва в закордонних юрисдикційних органах центрального апарату Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1, (скринька для вхідної кореспонденції при вході у приміщення).
(044) 290-08-60, контактна особа - Ковбасюк Катерина Василівна
personal@arma.gov.ua

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Посадові обов'язки

1) Здійснює керівництво Сектором і несе відповідальність за планування та організацію його роботи.

2) Планує роботу Сектору, організовує виконання та забезпечує контроль за виконанням завдань та доручень, поставлених перед Сектором.

3) Розглядає матеріали та документи, які надходять до Сектору, розподіляє між працівниками та організовує виконання відповідно до чинного законодавства.

4) Організовує належну участь АРМА у забезпеченні представництва прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справах, пов’язаних з поверненням в Україну активів, які або джерело виникнення яких походять з юрисдикції України і мають ознаки протиправного характеру, зокрема, щодо:

- участі у роботі міжвідомчих робочих груп для забезпечення узгодженості дій заінтересованих органів та організацій під час захисту прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справах, пов’язаних з поверненням в Україну активів, які або джерело виникнення яких походять з юрисдикції України і мають ознаки протиправного характеру;

- вивчення фактів, доказів та обставин, пов’язаних із представництвом прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справах, пов’язаних з поверненням в Україну активів, які або джерело виникнення яких походять з юрисдикції України і мають ознаки протиправного характеру;

- підготовки та подання до закордонних юрисдикційних органів необхідних процесуальних документів, укладення за погодженням з Міністерством юстиції України з юридичними та фізичними особами цивільно-правових угод щодо представництва інтересів України у закордонних юрисдикційних органах з питань, що належать до компетенції АРМА;

- участі у роботі, спрямованій на накладення арешту чи іншого виду обтяження (включаючи тимчасове або надзвичайне (emergency) обтяження) на активи, щодо яких є підстави вважати, що вони або джерело їх виникнення походять з юрисдикції України і мають ознаки протиправного характеру;

- участі у роботі, спрямованої на розкриття на підставі відповідного рішення закордонного юрисдикційного органу інформації, отримання якої є необхідним або доцільним для успішного відстеження, виявлення, арешту, повернення в Україну активів, які або джерело виникнення яких походять з юрисдикції України і мають ознаки протиправного характеру;

- участі у розробці стратегії захисту прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справах, пов’язаних з поверненням в Україну активів, які або джерело виникнення яких походять з юрисдикції України і мають ознаки протиправного характеру;

- здійснення узагальнення та аналізу матеріалів про хід зазначеної вище роботи;

- ведення листування, в межах компетенції Сектору, з відповідними українськими, закордонними та міжнародними органами, організаціями, установами, юридичними та фізичними особами, дипломатичними представництвами, а також із закордонними юрисдикційними органами з питань виявлення, розшуку, арешту, отримання інформації щодо активів/їх номінальних/кінцевих/бенефіціарних (реальних) власників, а також з інших питань;

- здійснення за необхідності заходів для пошуку і аналізу релевантного для виконання завдань та функцій Сектору законодавства іноземних країн, міжнародного права, права міжнародних організацій;

- підготовки висновків про доцільність або недоцільність витрат на оплату юридичних та інших послуг, пов’язаних із виконанням завдань Сектору;

- здійснення в межах своєї компетенції юридичного аналізу проектів міжнародно-правових договорів в частині положень, які стосуються забезпечення представництва прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справах, пов’язаних з поверненням в Україну активів, які або джерело виникнення яких походять з юрисдикції України і мають ознаки протиправного характеру;

- забезпечення розгляду в установленому порядку запитів та звернень народних депутатів України, звернень громадян, підприємств, установ і організацій, що надходять до АРМА, та які належать до повноважень Сектору.

5) Проводить роботу щодо забезпечення своєчасного та якісного виконання функціональних обов’язків працівниками Сектору.

6) Забезпечує належний рівень виконавської та трудової дисципліни працівників Сектору.

7) Здійснює заходи щодо вдосконалення методів роботи, зміцнення виконавської та трудової дисципліни, підвищення професійного і кваліфікаційного рівня працівників Сектору.

8) Здійснює контроль за веденням у Секторі діловодства, обліку матеріалів.

9) Вносить на розгляд керівництва Національного агентства пропозиції з питань, що стосуються роботи Сектору, в тому числі щодо вдосконалення його роботи.

10) Розробляє та погоджує посадові інструкції працівників Сектору.

11) Готує і вносить в установленому порядку керівництву АРМА пропозиції щодо структури та чисельності Сектору.

12) Погоджує надання відпусток працівникам Сектору та візує їх заяви з цих питань.

13) Співпрацює з іншими структурними підрозділами АРМА в питаннях, які потребують спільного розв’язання.

14) Візує документи, розроблені у Секторі, що подаються на розгляд керівництва АРМА.

15) За дорученням керівництва АРМА здійснює представництво інтересів АРМА в органах державної влади, на підприємствах, в установах та організаціях, а також у дипломатичних представництвах іноземних країн, міжнародних організаціях в Україні та за кордоном, у закордонних юрисдикційних органах з питань, що належать до повноважень Сектору.

16) Забезпечує контроль за дотриманням працівниками Сектору правил внутрішнього службового розпорядку та техніки безпеки, пожежної безпеки, ділового етикету, етики поведінки державного службовця.

17) Забезпечує дотримання працівниками Сектору положень законодавства України з питань державної служби та запобігання корупції.

18) Здійснює постійний контроль за станом охорони службової інформації у Секторі.

19) Звітує про результати роботи Сектору перед Головою АРМА.

20) Проводить наради з питань, що стосуються завдань Сектору.

21) За необхідності забезпечує організацію та проведення семінарів, конференцій, круглих столів, інших просвітницьких заходів, пов’язаних із діяльністю Сектору.

22) Забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває у володінні Сектору.

23) Забезпечує ведення та формування номенклатури справ, відповідно до номенклатури Сектору.

24) Здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на Сектор завдань, на основі та на виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України.

Умови оплати праці

- посадовий оклад – 12334 грн., відповідно до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»;

- надбавка за вислугу років на державній службі у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;

- надбавка за ранг державного службовця, надбавки за інтенсивність праці та виконання особливо важливої роботи відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

- інші виплати та премії у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява написана власноручно або з використанням комп'ютерної техніки (із проставленням власноручного підпису), про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби), до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова (власноручно написана) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнена особова картка встановленого зразка;

6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (за 2017 рік);

7) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

8) заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

 

Документи приймаються до 18 год. 00 хв. 04 жовтня 2018 року, за адресою: м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1 (скринька для вхідної кореспонденції при вході у приміщення).

Місце, час та дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

Електронне тестування 16 жовтня 2018 року о 12 год. 00 хв.,

за адресою: м. Київ, вул. Січових стрільців, 73.

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

Лідерство

1) ведення ділових переговорів;

2) лідерські якості;

3) вміння вести перемовини;

4) організаторські здібності;

5) досягнення кінцевих результатів.

Прийняття ефективних рішень

1) вміння вирішувати комплексні завдання;

2) ефективно використовувати ресурси (у тому числі фінансові і матеріальні);

3) вміння працювати з великими масивами інформації;

4) здатність концентруватись на деталях.

Комунікації та взаємодія

1) вміння ефективної комунікації та публічних виступів;

2) співпраця та налагодження партнерської взаємодії;

3) відкритість.

Управління організацією роботи та персоналом

1) організація і контроль роботи;

2) вміння працювати в команді та керувати командою;

3) мотивування;

4) оцінка і розвиток підлеглих;

5) вміння розв’язання конфліктів.

6) стресостійкість, вимогливість, оперативність.

Особистісні компетенції

1) аналітичні здібності;

2) дисципліна і системність;

3) інноваційність та креативність;

4) порядність;

5) дипломатичність та гнучкість;

6) ініціативність;

7) вміння працювати в стресових ситуаціях;

8) контроль емоцій.

Технічні вміння

Впевнений користувач ПК, вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку, навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

 

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра, за спеціальністю право

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

Досвід роботи у сфері вирішення спорів у закордонних юрисдикційних органах та досвід співпраці з іноземними юридичними радниками.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

Знання законодавства

Конституція України; Закони України: «Про державну службу», «Про запобігання корупції».

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданням та змістом роботи державного службовця відповідно до положення про структурний підрозділ

Закони України: «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про адміністративні послуги», «Про місцеві державні адміністрації», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», Конвенції про права осіб з інвалідністю, Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України, Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів,  затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 613.

Закон України «Про міжнародне приватне право», Віденська Конвенція про право міжнародних договорів.

Основні акти, що регулюють міжнародне співробітництво у сфері запобігання корупції (Конвенція ООН проти корупції, Цивільна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією, Кримінальна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією, Додатковий протокол до Кримінальної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією, Статут Групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO) Багатостороння угода (не СНД), Статут від 05.05.1998, Угода про створення групи держав по боротьбі з корупцією (GREKO), Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом 1990 року.

Основні акти, що регулюють надання міжнародної правової допомоги (Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року, а також Додатковий протокол 1978 р. та Другий додатковий протокол 2001 р. до цієї Конвенції; Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 р. (Мінська конвенція) та Протокол до конвенції
1997 р.), двосторонні договори України про надання правової допомоги, тощо.

Практичні знання

- знання правил ділового етикету, протоколу, охорони праці та пожежної безпеки;

- вміння працювати із системою «Ліга: Закон», а також релевантними іноземними та міжнародними правовими базами (наприклад, Lexis Advance, Westlaw);

- рівень Advanced володіння англійською мовою або декількома офіційними мовами ООН;

- навики проведення переговорів із іноземними контрагентами та юридичними радниками;

- навики виступу з доповідями, організації та проведення тематичних семінарів;

- навики представництва в судових органах України всіх рівнів;

- навики представництва в міжнародних юрисдикційних органах;

- навики підготовки і допиту свідків, перехресного допиту, підготовки та використання презентацій та інших демонстративних матеріалів, навики судових промов;

- навики роботи з письмовими доказами (аналіз, відбір, перевірка на наявність конференційної інформації та такої, що не підлягає передачі іншій стороні, тощо);

- навики з підготовки юридичних висновків та меморандумів, юридичних резюме справ, процесуальних документів.