Ц
Ц
Ц
A
A
A+

завідувач Сектору внутрішнього аудиту центрального апарату АРМА

Ковбасюк Катерина Василівна, 044-290-08-60
k.kovbaciuk@arma.gov.ua

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Посадові обов'язки

1)  розробка внутрішніх документів з питань внутрішнього аудиту та подання їх на затвердження Голові АРМА;

2)  формування та своєчасне подання зведених стратегічного та операційного планів діяльності з внутрішнього аудиту на розгляд і затвердження Голові АРМА та Міністерству фінансів України;

3)  забезпечення планування, організації та здійснення внутрішніх аудитів у відповідності до вимог Порядку № 1001, Стандартів та Кодексу етики; організації здійснення моніторингу результатів впровадження рекомендацій за наслідками проведених внутрішніх аудитів;

4)  підготовка зведеного звіту про результати діяльності Сектору, своєчасне його подання Голові АРМА та Міністерству фінансів України ;

5)  здійснення внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту, моніторингу діяльності з внутрішнього аудиту та інформування Голови АРМА про її результати, щорічне складання програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту, її підписання та затвердження Головою АРМА, забезпечення її виконання;

6)  здійснення керівництва діяльністю Сектору, розподіл обов’язків між працівниками Сектору, контроль їх роботи та виконання завдань, покладених на Сектор згідно з вимогами нормативно - правових актів у сфері внутрішнього аудиту та внутрішніх розпорядчих документів АРМА, подання відповідно до законодавства пропозицій Голові АРМА про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Сектору, своєчасне заміщення вакансій, заохочення, накладення стягнень та вирішення інших питань службової діяльності;

7)  забезпечення дотримання працівниками Сектору законодавства з питань державної служби та запобігання і протидії корупції, запобігати виникненню конфлікту інтересів у діяльності підлеглих працівників, а у разі виникнення – забезпечувати його врегулювання в порядку, встановленому законодавством;

8) вжиття необхідних заходів щодо навчання та підвищення кваліфікації працівників Сектору з питань державного управління та аудиту.

Умови оплати праці

 • посадовий оклад – 14714 грн, відповідно до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»;
 • надбавка за вислугу років на державній службі у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
 • надбавка за ранг державного службовця, надбавки за інтенсивність праці та виконання особливо важливої роботи відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
 • інші виплати та премії у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу».

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду:

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 2-1, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

4) копію Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови.

 

Державні службовці державного органу, в якому проводиться конкурс, які бажають взяти участь у конкурсі, подають лише заяву про участь у конкурсі.

 

Інформація приймається через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС (career.gov.ua) до 17 год. 00 хв. 07 жовтня 2021 року

Додаткові (необов'язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

 

особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Місце, час та дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

Дата і час початку проведення тестування кандидатів

13 жовтня 2021 року початок о 10 год. 00 хв.

 

Місце або спосіб проведення тестування

Електронне тестування дистанційно.

 

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Cпівбесіда за фізичної присутності кандидатів за адресою: м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1.

Більш детальна інформація щодо проведення співбесіди буде оприлюднена на офіційному сайті АРМА та сторінці АРМА у Facebook.

 

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Cпівбесіда за фізичної присутності кандидатів за адресою: м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1.

Більш детальна інформація щодо проведення співбесіди буде оприлюднена на офіційному сайті АРМА та сторінці АРМА у Facebook.

Вимоги до компетентності

 1

Стратегічне управління

 • здатність визначати напрям та формувати відповідні плани розвитку;
 • рішучість та наполегливість у впровадженні змін;
 • залучення впливових сторін;
 • оцінка ефективності на корегування планів.

 2

Аналітичні здібності
 • здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;
 • вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки.

 3

Самоорганізація та самостійність в роботі
 • уміння самостійно організовувати свою діяльність та час, визначати пріоритетність виконання завдань, встановлювати черговість їх виконання;
 • здатність до самомотивації(самоуправління);
 • вміння самостійно приймати рішення і виконувати завдання у процесі професійної діяльності.

 4

Уважність до деталей
 • здатність помічати окремі елементи та акцентувати увагу на деталях у своїй роботі;
 • здатний враховувати деталі при прийнятті рішень.

 5

Відповідальність
 • усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;
 • усвідомлення рівнів відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність внести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;
 • здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати.

 

 

Кваліфікаційні вимоги

 1

 Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра за спеціальністю економіка, міжнародна економіка або право

 2

 Досвід роботи Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

 3

Володіння державною мовою   Вільне володіння державною мовою.

 

 

Професійні знання

 1

 Знання законодавства

Знання:

Конституції України

Закону України «Про державну службу»

Закону України «Про запобігання корупції» та інше законодавство

 2

Знання законодавства у сфері

Знання:

Бюджетний кодекс України,

Податковий кодекс України,

Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»,

Закону України «Про центральні органи виконавчої влади»,

Порядок здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001,

Основні засади здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 № 1062,

Стандарти внутрішнього аудиту, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.10.2011 за № 1219/19957,

Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2011 № 1217, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.10.2011 за № 1195/19933,

Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 613

 3

Знання системи аудиту

 • щодо організації діяльності підрозділу внутрішнього аудиту
 • щодо планування та проведення внутрішніх аудитів, складання за їх результатами аудиторських звітів та рекомендацій
 • щодо складання та виконання кошторисів бюджетних установ, фінансової та бюджетної звітності
 • щодо управління об’єктами державної власності
 • щодо бухгалтерського обліку
 • щодо здійснення публічних закупівель