Ц
Ц
Ц
A
A
A+

Запрошення до співпраці щодо організації та проведення електронних торгів

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – Національне агентство) є новоутвореним центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

Створення і забезпечення належного функціонування Національного агентства є заходом з виконання положень Закону України «Про засади державної антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія)» на 2014 – 2017 роки та Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 – 2017 роки, імплементації в законодавство України Директиви ЄС від 03 квітня 2014 року 2014/42/EU про арешт та конфіскацію предметів злочинної діяльності та доходів від неї в ЄС, а також одним із основних критеріїв виконання Україною Плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС.

Основною метою заснування та діяльності Національного агентства є забезпечення невідворотності настання негативних наслідків вчинення кримінальних правопорушень, насамперед корупційних, через позбавлення винних осіб економічних переваг, одержаних внаслідок їх протиправної поведінки, а також унеможливлення одержання такими особами будь-яких вигод внаслідок вчинення кримінального правопорушення, зокрема,  доходів від нього.

Будучи покликаним стати найефективнішим інструментом кримінально-правової політики в Україні, Національне агентство має забезпечувати не лише швидкий розшук та виявлення доходів від злочинів або іншого майна, пов’язаного із злочинами, яке може бути арештовано у кримінальному провадженні, а й ефективне розпорядження активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, а також здійснює менеджмент такими активами, спрямований на збереження та збільшення їх вартості.

Абзацом першим частини першої статті 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі – Закон) встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову – лише щодо позову, пред’явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Відповідно до частини першої статті 21 Закону управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Частиною четвертою статті 21 Закону передбачено, що майно, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або витрати із забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майно у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, підлягає реалізації за цінами щонайменш не нижче ринкових.

Крім того, частиною четвертою статті 23 Закону визначено, що встановлені цим Законом правила управління активами, у тому числі щодо самостійного виконання Національним агентством судових рішень, поширюються на активи, на які накладено арешт або які підлягають стягненню в дохід держави в позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх витребування, особливості якого визначені главою 9 розділу III Цивільного процесуального кодексу України.

Згідно з абзацом другим частини п’ятої статті 21 Закону реалізація зазначених активів здійснюється визначеними на конкурсних засадах юридичними особами. Так, 27.09.2017 Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 719 «Про затвердження Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах» (далі – Порядок).  Відповідно до пункту 26 Порядку, у разі нереалізації активів за результатами перших, повторних електронних торгів протягом трьох місяців для рухомого майна та шести місяців для нерухомого майна такі активи за рішенням Національного агентства можуть бути передані організатору, який використовує іншу електронну торгову систему, для проведення нових електронних торгів.

Порядком встановлюється, що організатор нових електронних торгів відбирається Національним агентством в порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 558 «Про відбір на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів».

Враховуючи викладене та з метою забезпечення можливості виконання Національним агентством функції реалізації активів, останнім наразі визначається юридична особа - організатор нових електронних торгів, яка здійснюватиме реалізацію арештованих активів. У зв’язку з чим, усім зацікавленим в участі у відповідному відборі необхідно надати Національному агентству:

заяву про згоду взяти участь у відборі юридичних осіб, які можуть надавати послуги з організації та проведення торгів нереалізованих арештованих активів, використовуючи іншу електронну торгову систему (зразок додається);

- інформацію, документи, матеріали та відомості, які свідчать про відповідність кваліфікаційним характеристикам, згідно з Додатком 1;

- інформацію про юридичну особу у довільній формі (зокрема, у вигляді презентації, в якій зазначається основна діяльність компанії, головні здобутки та досягнення, переваги на відповідних ринках та іншу інформацію).

Зазначену вище інформацію, документи, матеріали та відомості необхідно надсилати до Національного агентства на паперових носіях інформації на адресу Національного агентства: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1, а копії таких матеріалів, виготовлених шляхом сканування, – також на електронну адресу: info@arma.gov.ua.

УВАГА! Зазначену інформацію, документи, матеріали та відомості необхідно надсилати до Національного агентства до 18 год. 00 хв. 30 березня 2018 року (включно).

Звертаємо увагу на необхідність забезпечення достовірності, повноти та якості інформації, документів, матеріалів та відомостей, які будуть надсилатися до Національного агентства. Відповідно до пункту 2 частини першої статті 10 Закону Національне агентство має доступ до Єдиного реєстру досудових розслідувань, автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування. У зв’язку з чим, Національне агентство має можливість перевірити достовірність наданої інформації, документів, матеріалів та відомостей.